Protokoll

Sammandrag av beslut från styrelsemöten

2017

Sammandrag av beslut från styrelsemöte 1 16/2–2017

 

§1 Det beslutades att ordförande, sekreterare och kassör ska gå en föreningsteknik kurs som SKK anordnar i Solna den 13 maj.

 

§2 Svenska Terrier Brasileiroklubben har fått en inbjudan att medverka genom att komma och presentera sig på ett möte som SVTEK's föreningskommitté har 11 Mars i Sollentuna. Styrelsen beslutade att Nina Rudebrand och Annika Eriksson ska medverka.

 

§3 Till Terrierfullmäktige 2017 beslutades det att ordförande Nina Rudebrand ska medverka.

 

§4 Annika Eriksson och Christina Lund tackar JA till att sitta i Avelskommittén. AK ska prioritera RAS då den fortfarande inte inkommit till Terrierklubben och ligger kvar från förförra året. Annika föreslår att Anneli Strand ska sitta med i AK.

 

§5 Frida Edqvist, Annika Eriksson och Christina Lund tackar JA till att sitta i tävlingskommittén.

 

§6 Övriga frågor: Det har kommit in önskan från medlem på årsmötet att de vill att SKK registrerar de olika färgerna som Trefärgad brun, blå och isabella. Idag registreras endast Trefärgad svart. Frågan får lyftas till Terrierklubben genom en skrivelse.

 

Sekreterare Helen Sjöholm

 

Sammandrag av beslut från styrelsemöte 2 16/3–2017

 

§7 Ett beslut har tagits att Sverigelotterna ska lämnas till Svenska spel, för att få tillbaka lite pengar i klubbkassan.

 

§8 Det togs ett enhälligt beslutat att avsäga fortsatt samarbete med sponsorhuset.

Klubben ser över ev. klubbartiklar för inköp till shopen.

 

§9 Christina Lund & Frida Edqvist har avgått från Utställnings-och tävlingskommittén.

 

§10 RAS - Det togs ett beslut att AK ska skriva ihop skrivelsen till Terrierklubben angående rasfärgerna vid registrering av valpar/hundar.

 

§11 Övriga frågor: Therese Källman röstades in med ett enhälligt JA som klubbens nya redaktör.

 

Sekreterare Helen Sjöholm